Hoppa till huvudinnehåll
Ersta operation

Anslagsguide och rekvisition

Stiftelsen har till ändamål att ekonomiskt stödja privata sjukvårdsinrättningar, vilkas verksamhet ej bedrives i vinstsyfte. Stiftelsen stödjer svenska privata sjukvårdsinrättningar, vilkas verksamhet inte bedrivs i vinstsyfte. Med sjukvårdsinrättning avses inrättning som tillhandahåller medicinska tjänster. Ansökningar som direkt rör sjukvård, till exempel medicinsk-teknisk utrustning, sjukvårdsanpassad inredning och IT-system för t.ex. patientsäkerhet, kvalitetsledning, journalhantering, läkemedelshantering, uppmuntras. Anslag som gäller ny-, till- och ombyggnationer samt möbler beviljas restriktivt. Verksamheten ska bedrivas i Sverige.

Rekvisition Blankettarkiv

Utlysningar

Anslag vår

Sista ansökningsdag 1 mars.

Ansökningsperioden startar 1 februari.

Riktlinjer - Ansökan vår

Vem kan söka?

Anslag kan sökas av etablerade institutioner och organisationer.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för våren startar 1 februari. Sista ansökningsdag 1 mars.

Ansökans utformning

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. I ansökningsportalen anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

I ansökan ska bl.a anges:

 • Verksamhetschef intygan. En av verksamhetschef, eller liknande person (eller den som utses i deras ställe), underskriven bilaga, vilken intygar godkännande och kännedom om projektet
 • En fullständig projektbeskrivning, max 10 sidor, font 12
 • Projektbudget enligt Stiftelsens mall. Välj Projektbudget andra organisationer
 • Huvudsökandes och eventuella medsökandes CV:n med fullständiga kontaktuppgifter
 • Årsredovisning och stadgar för anslagsmottagaren

Beslut

Stiftelsens styrelse sammanträder normalt två gånger per år och behandlar ansökningar i den takt beredningen hunnit slutföras. Styrelsens beslut meddelas den sökande brevledes samt publiceras på hemsidan.

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy

Till E-ansökan

Anslag höst

Sista ansökningsdag 1 september.

Ansökningsperioden startar 1 augusti.

Riktlinjer – Ansökan höst

Vem kan söka?

Anslag kan sökas av etablerade institutioner och organisationer.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för hösten startar 1 augusti. Sista ansökningsdag 1 september.

Ansökans utformning

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. I ansökningsportalen anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

I ansökan ska bl.a anges:

 • Verksamhetschef intygan. En av verksamhetschef, eller liknande person (eller den som utses i deras ställe), underskriven bilaga, vilken intygar godkännande och kännedom om projektet
 • En fullständig projektbeskrivning, max 10 sidor, font 12
 • Projektbudget enligt Stiftelsens mall. Välj Projektbudget andra organisationer
 • Huvudsökandes och eventuella medsökandes CV:n med fullständiga kontaktuppgifter
 • Årsredovisning och stadgar för anslagsmottagaren

Beslut

Stiftelsens styrelse sammanträder normalt två gånger per år och behandlar ansökningar i den takt beredningen hunnit slutföras. Styrelsens beslut meddelas den sökande brevledes samt publiceras på hemsidan.

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy

Till E-ansökan

 

Dator

Sök anslag online

Välkommen att göra en ansökan på ansökningsportalen.

Till E-ansökan

Rekvisition av anslag

Vid rekvirering av beviljade anslag ska följande iakttas:

 • Ersättning sker mot havda kostnader. Förskott medges endast i särskilda fall och efter separat överenskommelse.

 • Vid rekvisitioner ska alltid hänsyn tas till budget, donationsbrev och särskilda villkor

 • Resultatrapport för projektet från det egna redovisningssystemet är grunden för rekvisitioner och ska bifogas som specifikation.

 • Avstämningsblankett ska upprättas och bifogas, ingår som egen flik i blankettfilen inklusive mer detaljerade instruktioner.

 • Till slutrekvisitionen ska även en ekonomisk slutrapport bifogas, ingår se blankettarkivet.

Notera att mottagare av anslag alltid har fullt arbetsgivaransvar.

Medel får endast utnyttjas för det ändamål som angivits i donationsbrevet. Administrativa avgifter eller påslag för ospecificerade ändamål får inte belasta anslaget.

Dispositionstiden för anslaget är fastställt i donationsbrevet. Utökad (förlängd) dispositionsrätt accepteras endast i undantagsfall och då endast efter skriftlig begäran.

Medel som inte rekvirerats inom den tid som angetts i donationsbrevet kommer automatiskt att återföras till Stiftelsen.

Utbetalning – elektronisk rekvisition

Rekvisition ska göras elektroniskt.

Stiftelsen kommer från och med utbetalningarna i september månad (rekvisitioner inkomna till Stiftelsen efter den 10:e augusti)  inte att godkänna rekvisitioner som inkommer via posten eller via mail till Stiftelsens controller. Samtliga rekvisitioner ska göras via den elektroniska portalen. 

I den elektroniska rekvisitionsportalen finns formulär för rekvisition. 

Till rekvisitionsportalen

Utbetalning

Vid rekvisition av beviljat anslag sker utbetalning enligt de villkor vilka finns angivna i donationsbrevet.

Rekvisition som inkommer till Stiftelsen före den 10:e i månaden utbetalas i slutet av densamma förutsatt att rekvisitionen är korrekt.

Blankettarkiv

Innan blanketterna fylls i ska de sparas ner och döpas med den sökandes namn.

Universitet och högskolor

Dokument
Dokument

Andra organisationer

Dokument
Projektbudget (xlsx, 55 KB)
Dokument
Rekvisition (xlsx, 42 KB)
Penna